Jinalaya Darshan Go Back
Taleti Jinalaya | Shantinath Jinalaya | Mukhya Jinalaya | Kshetrapal Deri | Vat Vruksha
Shantinath Jinalaya
 
Mul Nayak
Shri Shantinath Bhagavan
Shri Garud yaksha
Shri Nirvani Devi
Go Back | Go Top